GRUPA ZAKUPOWA W BRANŻY HORECA  


Inicjowanie procesu tworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa w Ukrainie było odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców gastronomicznej branży i firm-dostawców branży HoReCa, które staneły przed problemem nawiązywania współpracy i budowania zaufania pomiędzy konkurentami w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Pracę nad tworzeniem grupy zakupowej zespół projektu «Kupuimo Razom!» rozpoczął wspólnie z dwoma polskimi partnerami, którzy wykazali zainteresowanie rynkiem ukraińskim. Tymi partnerami są największa polska gastronomiczna grupa zakupowa HORECA GGZ i firma HINODE – operator platformy zakupowej dla Horeca GGZ. Polscy partnerzy mają wieloletnie doświadczenie w gastronomii, a grupa zakupowa, której przewodzą/obsługują dynamicznie się rozwija i zrzesza obecnie około 3500 firm (restauracje, bary, hotele itp.) i ponad 40 firm-dostawców branży HoReCa.

W końcu 2017 roku podjęto pierwsze kroki na drodze do stworzenia grupy – przedstawiciele zespołu Projektu wspólnie z partnerami w ramach roboczej wizyty we Lwowie mieli okazję bardziej szczegółowo poznać potencjał gastronomicznego biznesu w największym mieście na Zachodzie Ukrainy. Po tej wizycie, przy wsparciu ukraińskich Doradców grup zakupowych (a mianowicie Mykola Parkhomenko) przeprowadzono wstępną analizę rynku HoReCa w Kijowie i postanowiono przeprowadzić pierwsze wydarzenie w celu poznania opinii ukraińskich przedsiębiorców. Polscy partnerzy i eksperci zespołu Projektu postanowili wykorzystać doświadczenie gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ oraz rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w celu utworzenia ukraińskiej grupy zakupowej w branży HoReCa. Grupa powinna opierać się na polskim modelu biznesowym, a w procesie jej tworzenia powinna być wykorzystana metoda Running Lean StartUp oraz pomoc ukraińskich Doradców grup zakupowych. Oczywiście wykorzystanie polskiego doświadczenia będzie odbywać się z uwzględnieniem ukraińskich warunków i realiów lokalnego rynku.

Pierwszy warsztat dla przedstawicieli branży HoReCa (dostawców i zamawiających), który odbył się 5 grudnia 2017 roku (w Kyiv-Mohyla Business-School) potwierdził przekonanie zespołu Projektu i polskich partnerów w potrzebie utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa na Ukrainie. Podczas wydarzenia zaprezentowano polskie doświadczenia w realizacji wspólnych zakupów oraz propozycję adaptacji i wykorzystania na Ukrainie modelu biznesowego, atrakcyjne zarówno dla dostawców, jak i zamawiających. Ponadto podczas warsztatu pokazano założenia modelu biznesowego i kluczowy innowacyjny element, jakim jest platforma zakupowa stworzona przez firmę HINODE. Dodatkowo udało się zebrać ważne informacje, uwagi i komentarze uczestników warsztatu, co pomogło w analizie reakcji ukraińskich przedsiębiorców na polską propozycję. Wydarzenie stało się formalnym początkiem dalszej pracy nad stworzeniem grupy zakupowej. W ciągu kolejnych tygodni zespół Projektu wspólnie z polskimi kolegami modyfikowali ostateczną wersję propozycji biznesowej dla ukraińskich przedstawicieli branży HoReCa.

Na początku 2018 roku do współpracy (nad tworzenie grupy zakupowej HoReCa) dołączono lokalnych ukraińskich partnerów Ukrainian Food Valley  i Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]. Wspólnie z partnerami została podjęta decyzja przeprowadzić następne wydarzenie dla większej liczby przedstawicieli sektora HoReCa, podczas którego zostanie wybrana grupa inicjatywna, z którą będą kontynuowane prace nad utworzeniem grupy. Dzięki wyżej wymienionym ukraińskim partnerom i ukraińskim Doradcom grup zakupowych udało się szeroko rozpowszechnić informacje o wydarzeniu i przyciągnąć większą liczbę uczestników. Wydarzenie odbyło się 28 stycznia 2018 roku w formie Warsztatu (Warsztat: Tworzenie grupy zakupowej w sektorze HoReCa na Ukrainie), w którym wzięło udział około 60 osób. W ramach przygotowania wydarzenia zespół przeprowadził wśród zarejestrowanych i zainteresowanych uczestników badanie ankietowe (oddzielnie zamawiających i dostawców), na podstawie którego przygotowano część praktyczną warsztatów, a mianowicie symulację negocjacji pomiędzy dostawcami i zamawiającymi co do warunków zakupów. Jednak głównym elementem warsztatów było przedstawienie zmodyfikowanego modelu biznesowego funkcjonowania grupy zakupowej HORECA GGZ i propozycja adaptacji tego modelu w celu stworzenia pierwszej na Ukrainie grupy zakupowej HoReCa. Ponadto od uczestników zebrano informację zwrotną, omówiono potencjalne przeszkody, które mogą pojawić się na drodze zapoczątkowania grupy zakupowej, a także opracowano robocze rozwiązania tych problemów. Rezultatem wydarzenia było zaangażowanie grupy z 20 realnie zainteresowanych osób (przedstawicieli zamawiających – punktów gastronomicznych i dostawców branży HoReCa), którzy podpisali list intencyjny o zamiarze kontynuacji prac nad tworzeniem grupy zakupowej HoReCa (wydarzenie zorganizowano i przeprowadzono z własnych środków, a NIE z budżetu Projektu!).

Przedstawiciele polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ i firmy HINODE wspólnie z zespołem projektu «Kupuimo Razom!» przygotowali strategię wdrażania grupy zakupowej, a także pracują nad ostatecznym planem i harmonogramem realizacji. Trwają również prace operacyjne nad uzgadnianiem wszystkich organizacyjnych, prawnych i finansowych aspektów. W ciągu 1-2 kwartału 2018 roku planowane jest zakończenie etapu przygotowawczego i oficjalny start grupy zakupowej (w wersji beta). W tym czasie zostanie również przeprowadzona bardziej szczegółowa analiza rynku, dołączono nowych członków i partnerów oraz przedstawiono konkretne propozycje biznesowe dla grupy inicjatywnej. Planowane jest również szerokie zaangażowanie ukraińskich Doradców grup zakupowych.


W ramach zapewnienia trwałości rezultatów Projektu i uruchomienia narzędzi dla Doradców grup zakupowych, utworzono specjalne instrument (KALKULATOR KORZYŚCI), który pozwala Doradcom orientacyjnie ocenić korzyści dostępne dzięki przystąpieniu do grupy zakupowej w branży HoReCa.

Narzędzie do obliczania korzyści z uczestnictwa w grupie zakupowej dla przedsiębiorców z branży HoReCa:

klakulator_plAKTUALIZACJA – 11 marca 2018 roku

Tworzenie grupy zakupowej HoReCa, łączących ukraińskich przedsiębiorców tej branży z dostawcami, zgodnie z zapowiedzią podczas ostatniego warsztatu (28.01.2018 w kmbs) wchodzi w etap adaptacji do ukraińskich uwarunkowań rynkowych z wykorzystaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Tym samym projekt  «Kupuimo Razom!» przekazuje do realizacji tę ideę polskim ekspertom z Gastronomicznej Grupy Zakupowej HORECA GGZ i dostawcy oprogramowania firmy HINODE. Wszystkich ukraińskich przedsiębiorców chętnych do uczestnictwa w nowopowstającej grupie zakupowej HoReCa zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizatorami grupy.

Pełna treść ogłoszenia – TUTAJ.W razie pytań odnośnie grupy zakupowej HoReCa, prosimy o kontakt na e-mail:

info@hinode24.pl

Strona internetowa: www.hinode24.pl 

*dostosowana ukraińska strona internetowa grupy zostanie uruchomiona na początku kwietnia 2018 r.


OSOBY KONTAKTOWE:

Mariusz Kościółek – Członek Zarządu firmy Hinode (operator platformy zakupowej)


◆ ◆ ◆


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

  1. Wyżej wymieniona grupa zakupowa została zainicjowana w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
  2. Po formalnym zakończeniu projektu (koniec 2017 r.) Organizatorzy będą wspierać działalność grupy zakupowej i działać na rzecz jej rozwoju i sukcesu, jednak dalsza działalność grupy zakupowej będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
  3. Wyżej podane informacje o grupie zakupowej odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia uczestników i/lub przedstawicieli grupy zakupowej.
  4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność grupy zakupowej, jej uczestników, przedstawicieli i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
  5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o grupie zakupowej pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua) i tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności”.
  6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.