CENTRUM KOMPETENCJI GRUP ZAKUPOWYCH WE LWOWIE  


Centrum Kompetencji Grup Zakupowych w Lwowie – jest dobrowolnym stowarzyszeniem Doradców grup zakupowych, którzy są ekspertami w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi i grupami sprzedaży na Ukrainie. Centrum koncentruje się na zwiększenie konkurencyjności i efektywności firm, a jego podstawa opiera się na instrumentach i technologiach przekazanych z Polski, z wykorzystaniem europejskiego modelu i doświadczenia, z uwzględnieniem ukraińskich warunków i realiów.

Lwowski Centrum Kompetencji Grup Zakupowych został stworzony przedstawicielami ukraińskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!», które wspólnie z polskimi ekspertami realizowali Projekt od 2015 roku. Centrum skupia fachowców i ekspertów zainteresowanych rozwojem na Ukrainie idei grup zakupowych B2B. Członkami Centrum są:

Działalność Centrum Kompetencji reguluje Statut, zatwierdzony i podpisany przez wszystkich członków Centrum. Regularne zebrania członków Centrum odbywają się co najmniej raz na kwartał. Za organizację pracy Centrum i koordynację pracy Doradców (członków Centrum) odpowiada Koordynator Centrum, który jest wybierany raz na dwa lata. Centrum finansowane jest ze składek swoich członków oraz prowadzi swoją działalność poprzez aktywność członków Centrum (Doradców) na zasadzie dobrowolności. Zbieranie wniosków o doradztwo lub wsparcie (ze strony) Centrum prowadzi Koordynator Centrum i następnie rozdziela między Doradcami Centrum zgodnie z ich kompetencjami i możliwościami. Usługi Centrum Kompetencji i jego poszczególnych członków (Doradców) są ustalane bezpośrednio z Koordynatorem Centrum oraz zatwierdzane odpowiednim dokumentem (umową, memorandum, itp.).

W 2018 roku działalność lwowskiego Centrum Kompetencji grup zakupowych będzie koncentrować się na następujących czynnościach:

 1. Wsparcie i pomoc doradcza w zakresie tworzenia i rozwoju grupy zakupowej dla zakupu drewna przez przedsiębiorstwach branży drzewnej obwodu lwowskiego;
 2. Wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju grupy zakupowej ze wspólnego udziału w międzynarodowych targach producentów maszyn do obróbki drewna z Ukrainy, zrzeszonych w Ukraińskim Stowarzyszeniu maszyn do obróbki drewna (UADO);
 3. Współpraca z Antymonopolowym Komitetem Ukrainy na drodze uzgodnienia formy prawnej tworzonych grup zakupowych, przygotowanie i składanie odpowiednich dokumentów;
 4. Opracowanie propozycji oraz mechanizmów dalszego rozprzestrzeniania się idei grup zakupowych na Ukrainie.

Aby skontaktować się z Centrum Kompetencji grup zakupowych we Lwowie, prosimy o kontakt na e-mail:

LVIV@kupuimorazom.org.ua


Klauzula zastrzeżenia odpowiedzialności (Disclaimer):

 1. Wyżej wymienione Centrum Kompetencji oraz Doradcy grup zakupowych utworzono/przygotowano w ramach projektu «Kupuimo Razom!» (dalej: Projekt), który był realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspólnie z partnerami (dalej: Organizatorzy) w latach 2015-2017 w ramach programu “Polska Pomoc”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: MSZ RP).
 2. Od początku 2018 roku dalsza działalność Centrum Kompetencji oraz Doradców grup zakupowych będzie odbywać się samodzielnie i niezależnie od Organizatorów. Dlatego Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działalność Centrum Kompetencji oraz Doradców grup zakupowych. Wszystkie informacje na temat dalszej działalności Organizatorów, w tym wspólne z Centrum Kompetencji oraz Doradcami grup zakupowych będą publikowane na stronie internetowej projektu. W przypadku wątpliwości co do działań realizowanych pod marką projektu «Kupuimo Razom!» prosimy o kontakt z zespołem projektu – info@kupuimorazom.org.ua 
 3. Wyżej podane informacje o Centrum Kompetencji oraz Doradcach grup zakupowych odzwierciedlają wyłącznie punkt widzenia Organizatorów projektu, nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem MSZ RP i nie koniecznie mogą pokrywać się z punktem widzenia Doradców grup zakupowych.
 4. MSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność Centrum Kompetencji grup zakupowych, Doradców grup zakupowych i/lub Organizatorów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
 5. Dozwolone jest wykorzystanie informacji o Centrum Kompetencji oraz Doradcach grup zakupowych pod warunkiem zachowania informacji o źródle (strona internetowa www.kupuimorazom.org.ua), tekstu “klauzuli zastrzeżenia odpowiedzialności” oraz w oparciu o wymogi licencji Creative Commons 3.0 (PL).
 6. Organizatorzy projektu, którzy są również odpowiedzialni za administrację strony internetowej, zastrzegają sobie prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich informacji na stronie internetowej, bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodów swoich działań.
 7. Wszelkie komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie informacji oraz treści zawartych na stronie www.kupuimorazom.org.ua odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność korzystających z zamieszczonych tam treści.
 8. Wszelkie wykorzystanie usług Doradców pracujących w Centrach Kompetencji grup zakupowych jest wyłącznym przedmiotem poszczególnych umów zawieranych pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Ani Organizatorzy ani MSZ RP nie ponoszą za relacje z Doradcami Centrów Kompetencji grup zakupowych żadnej odpowiedzialności, chyba, że będą stroną odpowiedniej umowy.