GRUPA ZAKUPOWA W SEKTORZE AGRO 


Jednym z istotnych osiągnięć projektu «Kupuimo Razom!», a w szczególności ukraińskich Doradców grup zakupowych, którzy przerobili pełny program szkoleniowy Projektu, są lokalne inicjatywy tworzenia grup zakupowych zarówno branżowych, jak i wielobranżowych. Dzięki aktywności zespołu Doradców grup zakupowych w ciągu 2017 roku odbyło się szereg wydarzeń poświęconych upowszechnianiu idei grup zakupowych w różnych regionach Ukrainy. Oprócz rozpowszechniania informacji na temat tego innowacyjnego modelu biznesowego, wydarzenia te były również skierowane na przyciągnięcie zainteresowanych osób do procesu tworzenia prawdziwych grup zakupowych. Podczas tych wydarzeń Doradcy grup zakupowych powszechnie wykorzystywali zasoby i narzędzia stworzone w ramach Projektu. Pracę nad tworzeniem grup zakupowych trwają, a i w przyszłości (w ciągu 2018 roku) planowane jest ogłoszenie jeszcze kilku ciekawych inicjatyw rozpoczętych przez samych Ukraińców.

O grupie zakupowej:

Przykładem udanej inicjatywy grupy zakupowej jest partnerstwo «KUPUJEMY I ROZWIJAMY SIĘ RAZEM» w sektorze agro, założone we wrześniu 2017 roku. Partnerstwo to jest szansą dla producentów i przetwórców produktów rolnych uzyskać najlepsze warunki zakupów oraz osiągnąć na jakościowo nowy poziom współpracy.

Inicjatorem i koordynatorem partnerstwa jest Ivan Sikora (Doradca Centrum Kompetencji grup zakupowych w Kijowie). Celem partnerstwa jest połączenie wysiłków w celu zwiększenia konkurencyjności uczestników partnerstwa poprzez rozwój najlepszych możliwych modeli grup zakupowych w ukraińskich warunkach.

Priorytetowymi kierunkami działań partnerstwa jest sektor agro, rolnictwo i przetwórstwo produktów rolnych. Działalność partnerstwa jest skierowana przede wszystkim na stworzenie najbardziej korzystnych warunków dla rozwoju małych i średnich rolników oraz przetwórców produktów rolnych. Poza tym grupa zakupowa umożliwia również swoim uczestnikom dostęp do finansowych, informacyjnych, organizacyjnych, kadrowych, marketingowych, szkoleniowych, lobbingowych i innych możliwości.

Na dzień dzisiejszy uczestnikami partnerstwa są 5 firm w różnych obwodów Ukrainy (czerkaski, Charkowski, lwowski, tarnopolski i ługański), a także jeden przedstawiciel partnerstwa w Kijowie. Uczestnicy partnerstwa to producenci rolni lub partnerzy, którzy działają w powiązanych branżach i są gotowi zainwestować własne zasoby dla wspierania inicjatywy. W celu rozszerzenia współpracy oraz pozyskiwania nowych uczestników koordynator organizuje regularne spotkania z potencjalnymi uczestnikami, spotyka się z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organami władzy centralnej. Ci, którzy dołączają do partnerstwa informują o swoich potrzebach i interesach poprzez wypełnianie kwestionariusza lub na indywidualnych spotkaniach. Dzięki temu udało się wstępnie ustalić podstawowe potrzeby ukraińskich rolników oraz ich wizje rozszerzenia partnerstwa. Dotychczas udało się również zebrać bazę kontaktów do potencjalnych partnerów w różnych regionach Ukrainy oraz przygotować zestaw narzędzi (ustrukturyzowany kwestionariusz) w celu gromadzenia informacji od potencjalnych uczestników w zakresie ich potrzeb, interesów i oczekiwań. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu (masowego) skierowanego na rozszerzenie partnerstwa.


ZAPOTRZEBOWANIA:

 • konieczność odzyskiwania i budowania zaufania między przedsiębiorcami i dostawcami, związanymi z rolnictwem;
 • nawiązanie współpracy z partnerami, którzy mają wspólne wartości i poglądy na rozwój biznesu;
 • wzrost konkurencyjności ukraińskich producentów rolnych i przetwórni na rynku w związku z wejściem w życie Umowy o Stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską;
 • uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupów oraz poprawa zarządzania;
 • uzyskanie dodatkowych środków obrotowych oraz zmniejszenie wydatków na marketing, transport, magazynowanie, pakowanie, serwisowe i usługi gwarancyjne.

ZADANIA:

 • rozwoju w ukraińskich warunkach najlepszych modeli grup zakupowych i kooperacji;
 • skuteczne reprezentowanie interesów małych i średnich przedsiębiorstw w negocjacjach z wielkim biznesem;
 • uzyskanie najlepszych cen zakupowych, warunków płatności i obsługi;
 • stworzenie możliwości optymalizacji kosztów zakupu nasion, nawozów, maszyn do przetwarzania, recyklingu, pakowania i przechowywania produktów, usług transportowo-logistycznych i marketingowych;
 • zachowanie niezależności wraz z przynależnością do struktury sieciowej oraz uzyskaniem odpowiednich korzyści z partnerskiej współpracy.

DZIAŁANIA:

 • połączenie wysiłków w celu wsparcia i zwiększenia konkurencyjności uczestników partnerstwa;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw uczestników partnerstwa;
 • lepsze i bardziej skuteczne reprezentowanie interesów uczestników podczas negocjacji z osobami trzecimi;
 • uzyskanie najlepszych cen zakupów poprzez zmniejszenie własnych kosztów;
 • uzyskanie najlepszych warunków płatności, dostaw, przechowywania, obsługi i sprzedaży;
 • uzyskiwanie dostępu do dorobku partnerów i możliwość ich wspólnego wykorzystania;
 • wzajemne wsparcie uczestników partnerstwa.

PREZENTACJA PARTNERSTWA «KUPUJEMY I ROZWIJAMY SIĘ RAZEM»:


OSOBY KONTAKTOWE:


◆ ◆ ◆