GRUPA ZAKUPOWA W BRANŻY HORECA  


Inicjowanie procesu tworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa w Ukrainie było odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców gastronomicznej branży i firm-dostawców branży HoReCa, które staneły przed problemem nawiązywania współpracy i budowania zaufania pomiędzy konkurentami w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Pracę nad tworzeniem grupy zakupowej zespół projektu «Kupuimo Razom!» rozpoczął wspólnie z dwoma polskimi partnerami, którzy wykazali zainteresowanie rynkiem ukraińskim. Tymi partnerami są największa polska gastronomiczna grupa zakupowa HORECA GGZ i firma HINODE – operator platformy zakupowej dla Horeca GGZ. Polscy partnerzy mają wieloletnie doświadczenie w gastronomii, a grupa zakupowa, której przewodzą/obsługują dynamicznie się rozwija i zrzesza obecnie około 3500 firm (restauracje, bary, hotele itp.) i ponad 40 firm-dostawców branży HoReCa.

W końcu 2017 roku podjęto pierwsze kroki na drodze do stworzenia grupy – przedstawiciele zespołu Projektu wspólnie z partnerami w ramach roboczej wizyty we Lwowie mieli okazję bardziej szczegółowo poznać potencjał gastronomicznego biznesu w największym mieście na Zachodzie Ukrainy. Po tej wizycie, przy wsparciu ukraińskich Doradców grup zakupowych (a mianowicie Mykola Parkhomenko) przeprowadzono wstępną analizę rynku HoReCa w Kijowie i postanowiono przeprowadzić pierwsze wydarzenie w celu poznania opinii ukraińskich przedsiębiorców. Polscy partnerzy i eksperci zespołu Projektu postanowili wykorzystać doświadczenie gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ oraz rezultaty projektu «Kupuimo Razom!» w celu utworzenia ukraińskiej grupy zakupowej w branży HoReCa. Grupa powinna opierać się na polskim modelu biznesowym, a w procesie jej tworzenia powinna być wykorzystana metoda Running Lean StartUp oraz pomoc ukraińskich Doradców grup zakupowych. Oczywiście wykorzystanie polskiego doświadczenia będzie odbywać się z uwzględnieniem ukraińskich warunków i realiów lokalnego rynku.

Pierwszy warsztat dla przedstawicieli branży HoReCa (dostawców i zamawiających), który odbył się 5 grudnia 2017 roku (w Kyiv-Mohyla Business-School) potwierdził przekonanie zespołu Projektu i polskich partnerów w potrzebie utworzenia grupy zakupowej w branży HoReCa na Ukrainie. Podczas wydarzenia zaprezentowano polskie doświadczenia w realizacji wspólnych zakupów oraz propozycję adaptacji i wykorzystania na Ukrainie modelu biznesowego, atrakcyjne zarówno dla dostawców, jak i zamawiających. Ponadto podczas warsztatu pokazano założenia modelu biznesowego i kluczowy innowacyjny element, jakim jest platforma zakupowa stworzona przez firmę HINODE. Dodatkowo udało się zebrać ważne informacje, uwagi i komentarze uczestników warsztatu, co pomogło w analizie reakcji ukraińskich przedsiębiorców na polską propozycję. Wydarzenie stało się formalnym początkiem dalszej pracy nad stworzeniem grupy zakupowej. W ciągu kolejnych tygodni zespół Projektu wspólnie z polskimi kolegami modyfikowali ostateczną wersję propozycji biznesowej dla ukraińskich przedstawicieli branży HoReCa.

Na początku 2018 roku do współpracy (nad tworzenie grupy zakupowej HoReCa) dołączono lokalnych ukraińskich partnerów Ukrainian Food Valley  i Kyiv-Mohyla Business-School [kmbs]. Wspólnie z partnerami została podjęta decyzja przeprowadzić następne wydarzenie dla większej liczby przedstawicieli sektora HoReCa, podczas którego zostanie wybrana grupa inicjatywna, z którą będą kontynuowane prace nad utworzeniem grupy. Dzięki wyżej wymienionym ukraińskim partnerom i ukraińskim Doradcom grup zakupowych udało się szeroko rozpowszechnić informacje o wydarzeniu i przyciągnąć większą liczbę uczestników. Wydarzenie odbyło się 28 stycznia 2018 roku w formie Warsztatu (Warsztat: Tworzenie grupy zakupowej w sektorze HoReCa na Ukrainie), w którym wzięło udział około 60 osób. W ramach przygotowania wydarzenia zespół przeprowadził wśród zarejestrowanych i zainteresowanych uczestników badanie ankietowe (oddzielnie zamawiających i dostawców), na podstawie którego przygotowano część praktyczną warsztatów, a mianowicie symulację negocjacji pomiędzy dostawcami i zamawiającymi co do warunków zakupów. Jednak głównym elementem warsztatów było przedstawienie zmodyfikowanego modelu biznesowego funkcjonowania grupy zakupowej HORECA GGZ i propozycja adaptacji tego modelu w celu stworzenia pierwszej na Ukrainie grupy zakupowej HoReCa. Ponadto od uczestników zebrano informację zwrotną, omówiono potencjalne przeszkody, które mogą pojawić się na drodze zapoczątkowania grupy zakupowej, a także opracowano robocze rozwiązania tych problemów. Rezultatem wydarzenia było zaangażowanie grupy z 20 realnie zainteresowanych osób (przedstawicieli zamawiających – punktów gastronomicznych i dostawców branży HoReCa), którzy podpisali list intencyjny o zamiarze kontynuacji prac nad tworzeniem grupy zakupowej HoReCa (wydarzenie zorganizowano i przeprowadzono z własnych środków, a NIE z budżetu Projektu!).

Przedstawiciele polskiej gastronomicznej grupy zakupowej HORECA GGZ i firmy HINODE wspólnie z zespołem projektu «Kupuimo Razom!» przygotowali strategię wdrażania grupy zakupowej, a także pracują nad ostatecznym planem i harmonogramem realizacji. Trwają również prace operacyjne nad uzgadnianiem wszystkich organizacyjnych, prawnych i finansowych aspektów. W ciągu 1-2 kwartału 2018 roku planowane jest zakończenie etapu przygotowawczego i oficjalny start grupy zakupowej (w wersji beta). W tym czasie zostanie również przeprowadzona bardziej szczegółowa analiza rynku, dołączono nowych członków i partnerów oraz przedstawiono konkretne propozycje biznesowe dla grupy inicjatywnej. Planowane jest również szerokie zaangażowanie ukraińskich Doradców grup zakupowych.


W ramach zapewnienia trwałości rezultatów Projektu i uruchomienia narzędzi dla Doradców grup zakupowych, utworzono specjalne instrument (KALKULATOR KORZYŚCI), który pozwala Doradcom orientacyjnie ocenić korzyści dostępne dzięki przystąpieniu do grupy zakupowej w branży HoReCa.

Narzędzie do obliczania korzyści z uczestnictwa w grupie zakupowej dla przedsiębiorców z branży HoReCa:

klakulator_pl


W razie pytań odnośnie grupy zakupowej HoReCa, prosimy o kontakt na e-mail:

HORECA@kupuimorazom.org.ua


OSOBY KONTAKTOWE:

RZECZNIK PRASOWY:


◆ ◆ ◆