CENTRUM KOMPETENCJI GRUP ZAKUPOWYCH WE LWOWIE  


Centrum Kompetencji Grup Zakupowych w Lwowie – jest dobrowolnym stowarzyszeniem Doradców grup zakupowych, którzy są ekspertami w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi i grupami sprzedaży na Ukrainie. Centrum koncentruje się na zwiększenie konkurencyjności i efektywności firm, a jego podstawa opiera się na instrumentach i technologiach przekazanych z Polski, z wykorzystaniem europejskiego modelu i doświadczenia, z uwzględnieniem ukraińskich warunków i realiów.

Lwowski Centrum Kompetencji Grup Zakupowych został stworzony przedstawicielami ukraińskiego zespołu projektu «Kupuimo Razom!», które wspólnie z polskimi ekspertami realizowali Projekt od 2015 roku. Centrum skupia fachowców i ekspertów zainteresowanych rozwojem na Ukrainie idei grup zakupowych B2B. Członkami Centrum są:

Działalność Centrum Kompetencji reguluje Statut, zatwierdzony i podpisany przez wszystkich członków Centrum. Regularne zebrania członków Centrum odbywają się co najmniej raz na kwartał. Za organizację pracy Centrum i koordynację pracy Doradców (członków Centrum) odpowiada Koordynator Centrum, który jest wybierany raz na dwa lata. Centrum finansowane jest ze składek swoich członków oraz prowadzi swoją działalność poprzez aktywność członków Centrum (Doradców) na zasadzie dobrowolności. Zbieranie wniosków o doradztwo lub wsparcie (ze strony) Centrum prowadzi Koordynator Centrum i następnie rozdziela między Doradcami Centrum zgodnie z ich kompetencjami i możliwościami. Usługi Centrum Kompetencji i jego poszczególnych członków (Doradców) są ustalane bezpośrednio z Koordynatorem Centrum oraz zatwierdzane odpowiednim dokumentem (umową, memorandum, itp.).

W 2018 roku działalność lwowskiego Centrum Kompetencji grup zakupowych będzie koncentrować się na następujących czynnościach:

  1. Wsparcie i pomoc doradcza w zakresie tworzenia i rozwoju grupy zakupowej dla zakupu drewna przez przedsiębiorstwach branży drzewnej obwodu lwowskiego;
  2. Wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju grupy zakupowej ze wspólnego udziału w międzynarodowych targach producentów maszyn do obróbki drewna z Ukrainy, zrzeszonych w Ukraińskim Stowarzyszeniu maszyn do obróbki drewna (UADO);
  3. Współpraca z Antymonopolowym Komitetem Ukrainy na drodze uzgodnienia formy prawnej tworzonych grup zakupowych, przygotowanie i składanie odpowiednich dokumentów;
  4. Opracowanie propozycji oraz mechanizmów dalszego rozprzestrzeniania się idei grup zakupowych na Ukrainie.

Aby skontaktować się z Centrum Kompetencji grup zakupowych we Lwowie, prosimy o kontakt na e-mail:

LVIV@kupuimorazom.org.ua